FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania

– podstawą bezpieczeństwa energetycznego

KOORDYNATOR PROJEKTU

 Koordynator Projektu ARR MARR S.A. uzyskane dofinansowanie przeznaczy na działania o charakterze inwestycyjnym, które przyczynią się do rozwoju powiązania kooperacyjnego.

ARR MARR S.A. zobowiązuje się do zapewnienia równego dostępu wszystkim podmiotom funkcjonującym w ramach powiązania kooperacyjnego do materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego w ramach powiązania kooperacyjnego, za odpłatnością nie przekraczającą kosztów ponoszonych przez koordynatora powiązania kooperacyjnego z tytułu ich utrzymania lub udostępniania.

 

Pomoc publiczna

Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego w zakresie korzystania z usług innych niż doradcze, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia i środków trwałych nabytych lub wytworzonych w ramach projektu przez koordynatora powiązania kooperacyjnego stanowi pomoc de minimis
Kontakt:

Biuro Projektu

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Ul. Chopina 18

39-300 Mielec

e-mail: grazyna_gajek@marr.com.pl

tel. 0-17 788 18 52

www.marr.com.pl