Mielec: Przeprowadzenie doradztwa podstawowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu Moja firma - moje miejsce pracy.
Numer ogłoszenia: 83060 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. , ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 17 773 82 56, faks 17 788 32 62.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie doradztwa podstawowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu Moja firma - moje miejsce pracy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.3.2 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa podstawowego polegającego na pomocy w przygotowaniu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z biznes planem w oparciu o postanowienia Regulaminu rekrutacji do projektu Moja firma - moje miejsce pracy realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udostępnionego dostępnego na stronie internetowej: http://www.marr.com.pl. Łączny wymiar godzinowy doradztwa podstawowego przed zarejestrowaniem firmy dla 70 Uczestników projektu to 350h, tj. 5h na 1 Uczestnika projektu. Zamówienie będzie realizowane po szkoleniu podstawowym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a przed ogłoszeniem terminu składania wniosków na udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego. Celem doradztwa jest wsparcie Uczestników projektu w procesie ubiegania się o bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40 000,00zł, umożliwiającej zakup pierwszych niezbędnych wydatków do uruchomienia własnej firmy. Doradztwo ma na celu w szczególności wsparcie w zakresie przygotowania biznesplanów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.40.00.00-8, 79.41.00.00-1, 79.41.11.00-9, 79.41.20.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.marr.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A, ul. Chopina 18, 39-300 Mielec pok nr 9 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Moja firma - moje miejsce pracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Informacje o projekcie: Numer i nazwa Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Numer i nazwa Działania:. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzenie doradztwa podstawowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 10 uczestników projektu Moja firma - moje miejsce pracy..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przeprowadzenie doradztwa podstawowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 10 uczestników projektu Moja firma - moje miejsce pracy.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przeprowadzenie doradztwa podstawowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 10 uczestników projektu Moja firma - moje miejsce pracy..


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przeprowadzenie doradztwa podstawowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 10 uczestników projektu Moja firma - moje miejsce pracy..


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Przeprowadzenie doradztwa podstawowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 10 uczestników projektu Moja firma - moje miejsce pracy..


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Przeprowadzenie doradztwa podstawowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 10 uczestników projektu Moja firma - moje miejsce pracy..


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Przeprowadzenie doradztwa podstawowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 10 uczestników projektu Moja firma - moje miejsce pracy..