Mielec: Usługa cateringowa dla uczestników szkoleń w ramach projektu Moja firma - moje miejsce pracy
Numer ogłoszenia: 75352 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. , ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 17 773 82 56, faks 17 788 32 62.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringowa dla uczestników szkoleń w ramach projektu Moja firma - moje miejsce pracy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla każdego uczestnika szkoleń, we wszystkie dni zajęć, w tym: a) Jeden gorący posiłek (drugie danie) w połowie dnia szkoleniowego dla każdego uczestnika szkolenia. Zestaw obiadowy musi obejmować: mięso-rybę min 150g, ziemniaki 150g (Zamawiający dopuszcza jedynie makaron, ryż, kaszę lub ziemniaki całe lub pokrojone na części, nie dopuszcza się podania puree ziemniaczanego), surówkę lub sałatkę 100g lub posiłek jarski (min. 400gporcja) przy czym liczba posiłków jarskich nie może stanowić więcej niż 25% łącznej liczby obiadów dla każdej grupy szkoleniowej. Sposób podania gorącego posiłku (drugiego dania): W sytuacji dowozu posiłków do sali szkoleniowej: obiad dla każdego uczestnika powinien być serwowany na gorąco. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania naczyń i sztućców jednorazowego użytku. W przypadku posiłków podawanych w restauracji, stołówce itp. powinny być zapewnione miejsca siedzące dla wszystkich uczestników szkolenia, posiłki powinny być serwowane na gorąco, podane na zastawie obiadowej ze sztućcami i serwetkami. Obiady powinny być zróżnicowane. Dany obiad (drugie danie) nie powinien powtarzać się częściej niż raz na 4 dni szkoleniowe. Zamówienie na obsługę cateringową to wydanie 280 posiłków, polegające na przygotowaniu, dostawie i dystrybucji posiłków - obiadu (drugie danie) oraz ciepłego napoju (np. herbaty), zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm), w sposób specjalistyczny. b) Przerwa kawowa (pierwsza przed rozpoczęciem szkolenia, druga w trakcie trwania szkolenia). Na każdą przerwę kawową: ciastka (mieszanka deserowa - delicje, wafelki, ciastka kruche): 5 sztuk różnych ciastek 1 os.,- 1 filiżanka kawy rozpuszczalnej 250 ml 1 os.,- 1 filiżanka herbaty 250 ml os.,- Cukier - 4 łyżeczki lub 4 saszetki x 2 gr 1 os.,- mleko - płynne 3,2% - 50 ml 1 os.,- cytryna - 1 plasterek 1 os., napoje: woda mineralna gazowana oraz niegazowana - 0,5 l na 1 osobę, sok owocowy o zawartości min 50% zawartości soku owocowego (np.: jabłkowy, pomarańczowy, porzeczkowy, ananasowy, multiwitamina, winogronowy) -0,25 l na 1 osobę. Sposób podania: W formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem filiżanek, talerzyków, szklanek, łyżeczek i serwetek w czasie trwania szkolenia. Soki powinny być zróżnicowane. Dany sok nie powinien powtarzać się częściej niż raz na 4 dni szkoleniowe Zamówienie na obsługę cateringową to wydanie 560 poczęstunków składających się z zestawu ciastek, herbaty, kawy oraz napoju zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm), w sposób specjalistyczny..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.marr.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, Sekretariat, pok nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Źródło finansowania: Projekt pn. Moja firma - moje miejsce pracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Numer i nazwa : Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Numer i nazwa Działania: Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie