Mielec: Dostawa wyposażenia (Przyrząd do analizy podstawowych odchyłek kształtu i położenia, Demagnetyzer, Magnetometr, Dygestorium) wraz z instalacją, montażem, testami dla Inkubatora Nowych Technologii In-Tech 1, w Projekcie pn. Budowa Inkubatora Nowych Technologii In-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu realizowanego w ramach Działania I.3. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
Numer ogłoszenia: 161322 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. , ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 17 773 82 56, faks 17 788 32 62.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia (Przyrząd do analizy podstawowych odchyłek kształtu i położenia, Demagnetyzer, Magnetometr, Dygestorium) wraz z instalacją, montażem, testami dla Inkubatora Nowych Technologii In-Tech 1, w Projekcie pn. Budowa Inkubatora Nowych Technologii In-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu realizowanego w ramach Działania I.3. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia (Przyrząd do analizy podstawowych odchyłek kształtu i położenia, Demagnetyzer, Magnetometr, Dygestorium) wraz z instalacją, montażem, testami dla Inkubatora Nowych Technologii In-Tech 1, w Projekcie pn. Budowa Inkubatora Nowych Technologii In-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego w Mielcu realizowanego w ramach Działania I.3. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.40.00-3, 30.23.00.00-0, 38.25.60.00-5, 38.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wykonawca musi wnieść wadium, którego wysokość w stosunku do poszczególnych części zamówienia wynosi : Przyrząd do analizy podstawowych odchyłek kształtu i położenia kwota wadium 2200.00 złotych, Demagnetyzer kwota wadium 70.00 zł złotych, Magnetometr kwota wadium 40.00 zł złotych, Dygestorium kwota wadium 550.00 zł złotych, przed upływem terminu wskazanego w części XIV SIWZ i dołączyć do oferty poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium. W przypadku składania ofert do więcej niż jednej z ww części zamówienia, kwota wnoszonego wadium musi być sumą kwot wadium określonych dla poszczególnych części zamówienia do których Wykonawca składa ofertę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 Ustawy, przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności lub siły wyższej skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może zostać odpowiednio zrewaloryzowane z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT, powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy tak, aby strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.marr.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A. 39-300 MIELEC ul. Chopina 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2013 godzina 10:00, miejsce: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A., sekretariat, 39-300 MIELEC ul. Chopina 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Działania I.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przyrząd do analizy podstawowych odchyłek kształtu i położenia.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Demagnetyzer.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Magnetometr.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dygestorium.